Gameminer.net Autojoin Bot

Gameminer.net Autojoin Bot 1.5.1

此脚本将自动加入 gameminer.net 上的赠品##### Gameminer 于 2016 年 10 月 31 日关闭缓存语句:http://archive.is/b5Nv0 #### ---如果您想帮助开发此扩展,请查看 GitHub 页面: https://github.com/Tackyou/gam

官方版 无广告

更新日期:2022年1月20日 分类标签: 语言:中文 平台:

112KB 0 人已下载 手机查看

Gameminer.net Autojoin Bot
Gameminer.net Autojoin Bot


简介:
此脚本将自动加入 gameminer.net 上的赠品##### Gameminer 于 2016 年 10 月 31 日关闭缓存语句:http://archive.is/b5Nv0 #### ---如果您想帮助开发此扩展,请查看 GitHub 页面: https://github.com/Tackyou/gameminer-autojoin -自动加入 Gameminer.net 上的所有赠品您需要打开页面才能运行脚本(它不会在后台运行)要查看它在做什么的详细信息,请通过 pssing F12 打开控制台更新 1.5.1 - 修正设置保存错误- 优化稳定性更新 1.4 - 删除了“正在尝试加入”消息,因为它令人困惑- 优化脚本以加入不正确的 Steam 商店链接的赠品更新 1.3.5 - 删除设置菜单中的“评价此应用”文本更新 1.3.4 - 修复了页面控制台的错误更新 1.3.3 - 修复了一个可能停止脚本的错误- 添加了一个新的页面控制台更新 1.3.2 - 加入免费赠品,即使最小值超过 0更新 1.3.1 - 修复了错误加载设置更新 1.3 - 优化设置菜单(更小) - 调整您的最低和最高价格- 改进了保存和设置加载- Bug修复更新 1.2 - 设置菜单- 机器人可以被禁用- 更改扫描延迟(以分钟为单位) - 决定是否要参加黄金赠品- 只能加入区域免费游戏- 添加说明- 错误修复和性能改进更新 1.1 - 黄金检测固定

相关软件

Scrollizy - Lướt Facebook mượt mà hơn
Tiện ích giúp lướt Facebook mượt mà, trình duyệt sẽ không bị lag khi cuộn chuột xem bài viết như trước nữa. Nếu yêu thích tiện í..
KDP Sales Notifications
每当您进行新销售时都会收到通知。我们都喜欢听到那个声音,是的,新销售的声音!每当您在 KDP 上进行新销售时,都会实时收到通知。这个免费扩展是 Kindle Prime 软件的一部分,它是您在市场上能找到的最完整的 KDP 自动化工具。您应该尝试一下:https://www.kindle-prime.com
Airo Web Security
protects you from malicious websites and scripts. Airo keeps your browsing safe, and your personal data secure by preventing atta..
StretchView
从视频中删除恼人的黑条以适合您的屏幕
Price Match and MORE Program
We made it easy for you to ask us if we can match a price or sell what you have found onlineWe’ve developed a tool called a bookmarklet that..
iTab New Tab - A Better Chrome New Tab
iTabA better Chrome new Tab

暂无评论

暂无评论...