Seller Analytics by Lexos

Seller Analytics by Lexos 5.1

MercadoLibre 价格分析如果您在 MercadoLibre 上看到产品广告并想知道“卖家在该产品上的利润是多少?”,我们将为您提供答案。借助 Lexos 的卖方分析,您可以进行广告 X 光检查,并可以访问诸如销售数量和产品转化率等信息。您还可以运行具有不同价值和利润率的模拟,卖家分析会为您提供最终价值。

官方版 无广告

更新日期:2022年1月20日 分类标签: 语言:中文 平台:

1.06MB 0 人已下载 手机查看

Seller Analytics by Lexos
Seller Analytics by Lexos
Seller Analytics by Lexos
Seller Analytics by Lexos
Seller Analytics by Lexos


简介:
MercadoLibre 价格分析如果您在 MercadoLibre 上看到产品广告并想知道“卖家在该产品上的利润是多少?”,我们将为您提供答案。借助 Lexos 的卖方分析,您可以进行广告 X 光检查,并可以访问诸如销售数量和产品转化率等信息。您还可以运行具有不同价值和利润率的模拟,卖家分析会为您提供最终价值。进行市场分析、监控竞争对手并战略性地定义您的产品。卖家分析的更多好处:易于安装卖家分析是一个扩展,非常容易安装。只需几个步骤,您就可以开始使用它。最好的:它总是可以在您的浏览器中轻松访问”有关广告的一般信息了解广告创建时间,实时查看访问次数、销售额和转化率。访问费率和成本访问广告页面本身的佣金、运费、税率和总销售成本。计算理想价格通过提出价格建议、您的理想利润率和卖家分析来运行模拟,并给出最终价格。都在一个地方停止打开多个选项卡或工作表来搜索孔。卖家分析扩展直接在 Mercado Livre 页面上运行。更新不必担心需要更新卖家分析。在您的计算机上安装后,会自动进行更新。

相关软件

Peeka Quick Add
This extensions allows Peeka users to shop at Taobao, Dangdang and other major shopping portals in China and seamlessly add their new purchases to..
Novaoito e-commerce | Plataforma loja virtual
Plataforma de comércio eletrônico para lojas virtuais. Quer vender pela internet? Fale com um de nossos consultores: comercial@novaoito.com.br Conf..
Nhập hàng tại xưởng
Công cụ giúp người có nhu cầu mua hàng ở taobao tmall 1688 của nhaphangtaixuong.com, tính năng chính 1. Hiển thị thông tin sản phẩm..
Aliexpress facil
Acceso sencillo y directo a todas las funciones de Aliexpress.
Hill Tree Roastery
Extension with links to the

暂无评论

暂无评论...