NTRglobal Plugin

NTRglobal Plugin 2.0.4.10

NTRglobal 插件版本 2.0.4.6 NTR Cloud 是一种模块化和协作式基于云的远程支持管理软件,适用于中端和企业服务台以及 ITSM 市场。 NTR Cloud 提供生产力包以提高 IT 性能并更好地为您的内部和外部客户服务。这些解决方案具有可扩展性和模块化特点,因此您可以随时添加功能、设备和用户

官方版 无广告

更新日期:2022年1月20日 分类标签: 语言:中文 平台:

1.54MB 0 人已下载 手机查看

NTRglobal Plugin
NTRglobal Plugin
NTRglobal Plugin
NTRglobal Plugin


简介:
NTRglobal 插件版本 2.0.4.6 NTR Cloud 是一种模块化和协作式基于云的远程支持管理软件,适用于中端和企业服务台以及 ITSM 市场。 NTR Cloud 提供生产力包以提高 IT 性能并更好地为您的内部和外部客户服务。这些解决方案具有可扩展性和模块化特点,因此您可以随时添加功能、设备和用户。但是,如果您想将其用于私人或非商业用途,请尝试我们的免费云产品,它可以让您立即从您的 Window、Linux 和 Mac 设备访问任何计算机。这个 NTRglobal 插件改善了 NTR Cloud 用户体验,让您无需每次下载可执行文件即可进行远程控制。

相关软件

MovieZone Now
现在安装MovieZone之后,扩展会使Yahoo!新标签搜索的默认搜索引擎。 MovieZone现在是一个新的Chrome扩展双功能-快速简单的电影搜索,有一..
Ký Số Và Mã Hóa Văn Bản VNPT
Extension hỗ trợ ký số và mã hóa văn bản tích hợp do VNPT-CA phát triển. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để nhận bộ c..
QZONE官方网址直达扩展版-[qzone.qq.com]
更新: 通过全新的加载技术,比正常访问更快更流畅. qzone达人专用的一键打开qq空间的扩展, 简单简洁实用, 方便快捷.
LastPass: Free Password Manager
puts you in control of your online life – making it easy to keep your critical information safe and secure so you can access it whenev..
Launcher (for Chrome™)
此扩展程序使用最小但功能强大的 Web 应用程序启动器替换您的默认新标签页。 Web App Launcher 提供对您喜爱的网站的快速、直观的个性化访问。特征: ✔ 自动生成您最常打开和最近访问的站点的个性化网格; ✔ 组织良好的侧边栏,可以浏览越来越多的网络应用程序和游戏; ✔ 超快的实时搜索,在您输入时显示
Dualsub
Dualsub:使用这个扩展可以给 YouTube 之类的视频点播网站添加更多字幕特性。 关键特性: * 可以同时显示超过两种字幕语言,支持机器翻译。 * 字幕数据二次处理,支持删除解说内容、时间轴错位对齐。 * 外语学习工具,支持中文注音、日语注音和..

暂无评论

暂无评论...