Eyevinn Player Chrome extension

Eyevinn Player Chrome extension 0.2.2

Eyevinn Player Chrome extension:Playback of ABR streams (HLS, MPEG-DASH and Smooth Streaming) in your Chrome browser..

官方版 无广告

更新日期:2020年8月22日 分类标签: 语言:中文 平台:

18.46KB 0 人已下载 手机查看

Eyevinn Player Chrome extension


Eyevinn Player Chrome extension 简介

With this extension you have the ability to play HLS, MPEG-DASH and Smooth Streaming streams directly in your browser. The extension is built on the Eyevinn HTML Player

相关软件

PhishHooks
该项目的主要目标是开发一个Chrome浏览器插件,在用户浏览页面时实时检测钓鱼网站。一种常见的方法是在服务器中进行预测,然后让插件为每个页面联系服务器。与旧的方..
AlphaBoost
Main features: 1. Async testing of alphas 2. Alphas enumeration 3. AlphaBotjavascipt code for interactive alpha discovering Do your participan..
Rank Checker
je rozšíření (doplněk) pro populární prohlížeč Google Chrome. Jeho cílem je zjednodušení práce při zjišťování ranků na webu..
Window Resizer
此扩展重新调整了浏览器的窗口大小,以模拟各种分辨率。通过帮助他们在不同的浏览器分辨率上测试其布局,这对web设计人员和开发人员特别有用。 决议列表是完全可定制的..
Công Cụ Đặt Hàng Weixin Express
Công cụ hỗ trợ đặt hàng trực tuyến của Weixin Express trình duyệt Chrome & Cờ rôm+ là công cụ hỗ trợ giúp khách hàng có thể đặt..
Công Cụ Đặt Hàng Nhập Hàng Hoa Việt
Công cụ hỗ trợ đặt hàng trực tuyến của Nhập Hàng Hoa Việt trình duyệt Chrome & Cờ rôm+ là công cụ hỗ trợ giúp khách hàng có

暂无评论

暂无评论...