Psnine Plus

Psnine Plus 0.5.0

Psnine 浏览器扩展,增强 Psnine 的浏览体验。 已有功能: 1. PSN 卡片:鼠标移动至 PSN 用户页面的链接(如新闻、奖杯心得、机因中的用户名..

官方版 无广告

更新日期:2020年8月14日 分类标签: 语言:中文 平台:

81.02KB 0 人已下载 手机查看

Psnine Plus
Psnine Plus
Psnine Plus
Psnine Plus


Psnine Plus简介

Psnine 浏览器扩展,增强 Psnine 的浏览体验。

已有功能:

1. PSN 卡片:鼠标移动至 PSN 用户页面的链接(如新闻、奖杯心得、机因中的用户名和头像)时,会出现该用户的悬浮 PSN 卡片,大佬信息一览无余,方便快速识别、膜拜大佬。

2. 奖杯筛选:在游戏页面可筛选奖杯,其中从个人主页进入的游戏页面,可根据「已获得」、「未获得」、「有tips」进行筛选;其它情况只可根据「有tips」进行筛选。

3. 奖杯排序增强:加强游戏页面中的排序功能,新增排序种类:
1). 获得日排序:根据奖杯的获取时间进行降序排列,获取时间相同或未获得的奖杯根据奖杯 ID 进行升序排列,未获
得的奖杯排列在最后。

4. 在白金奖杯的 Tips 屏蔽白金预定的 Tip。

5. 屏蔽用户、主题、机因:可根据以下四种情况进行屏蔽:
1). 屏蔽用户:根据 PSN 屏蔽用户的主题、机因、评论和奖杯心得等
2). 屏蔽主题关键字:根据标题中包含的关键字屏蔽主题(新闻、攻略等)条目
3). 屏蔽机因元素:根据元素屏蔽机因条目
4). 屏蔽机因关键字:根据内容中包含的关键字屏蔽机因条目

6. Popup 页面:在 Popup 页面中可选择是否开启或关闭上述功能。登录浏览器账户后,配置会进行线上同步。

详情请查看 github。

相关软件

封鎖內容農場
你今天震驚了嗎?有否為大量非常誇張失實的標題文章湧進日常生活而感到厭感? 即使告訢朋友不要再轉載有關文章,結果還是不會消失,最後只能進行消極的抵抗 - 不點擊,..
Zaurus Desktop Sharing Extension
The Zaurus app allows healthcare providers to create digital consulting rooms in which they can conduct video consultations with care recipients and/..
Unsticker Me
Hide the new Facebook sticker comments.
Cerrajeros Barcelona - Mon Clau ® Cerrajería
门锁mon clau为您的巴塞罗那客户提供了一个应用程序,他们可以使用您的家庭安全解决方案,免费!
AIO - Tool tra cứu SĐT người dùng
Tra Cứu SĐTQuét SĐT người dùng trên FB Ứng dụng tra cứu SĐT hay còn gọi là chuyển đổi UIDs sang SĐT của người dùng FB được
WhatMessenger
WhatMessenger:This extension allows users to automate operations on whatsapp via web.whatsapp interface..

暂无评论

暂无评论...