Github PR Filter

Github PR Filter 2.0.0

Provides an additional widget to the existing github pull request toolbar that allows you to filter for files that you're interested to review via g..

官方版 无广告 0

更新日期:2021年8月29日 分类标签: 语言:中文 平台:

41.94KB 0 人已下载 手机查看

Github PR Filter


Github PR Filter 简介

Provides an additional widget to the existing github pull request toolbar that allows you to filter for files that you’re interested to review via glob or regex. Any unmatched files will be collapsed. You can also save, apply, and delete filters.

相关资源

PupUp
PupUp:This extension shows cute animal pictures..
Jum
Tiện ích Jum hoạt động như thế nào? Jum trên chrome là một tiện ích mở rộng của trình duyệt giúp bạn tự tìm mã giảm giá..
Nith’s Web Editor
Nith’s Web Editor:欢迎来到多站点网页编辑器。 按照这些简单的步骤,根据您的需求设计您最喜欢的网站。 1] 双击任何文本元素来编辑它的文本内容或添加一个超链接到它。 2] 拖放和任何元素 (文本,图像,GIF,视频... 等) 到网站上任何您想要的位置..
Basexer
Basexer:区块链地址服务扩展演示..
Online Package Tracker
Online Package Tracker:访问包裹跟踪和运营商服务,以及新闻,电子邮件和购物网站的快速链接,从你的新标签。 在安装过程中,您可能会收到额外的可选优惠。 此工具包含不提供或维护的外部网站的链接,或以任何方式与我们公司或本产品: 在线包裹跟踪器。请注意,我们公司或本..
Justice League Wallpaper Full HD New Tab
Justice League Wallpaper Full HD New Tab:Install my Justice League New Tab Themes and get HD wallpapers of DC Comics superheroes in every new tab...

暂无评论

暂无评论...