Is Gatsby?

Is Gatsby? 1.2

Is Gatsby?:Tell if a page is built using Gatsby..

官方版 无广告 1

更新日期:2021年4月23日 分类标签: 语言:中文 平台:

8.19KB 0 人已下载 手机查看

Is Gatsby?
Is Gatsby?


Is Gatsby? 简介

A small extension to tell if a site/page is built using Gatsby.

Extension icon shows up in Gatsby’s purple color if the page appears to be built using Gatsby and grayed out if it’s not.

This requires permission for all the sites you visit so that it can check if it’s built using Gatsby. It does not do any evil thing ?

Source code is here – https://github.com/tsriram/is-gatsby – if you’d like to check

相关资源

nfc通信插件
nfc通信插件:这个插件是用于易美科pcb_mes的web端项目,用于实现智能卡绑定功能。当用户把nfc智能卡放置到读卡器时,web页面通过该拓展于和桌面端程序通信,桌面端程序再通过调用nfc读卡器的sdk,从而获取到nfc卡的id,并把id传回页面。..
资源检查
资源检查:===功能说明=== 1. 对当前页面上所有的资源进行扫描, 通过发送请求来验证其可访问性, 扫描结果形成日志输出, 如发现异常会尝试定位到异常的页面结点, 也可以通过简单的操作来手动定位 2. 用于检查页面链接图片是否有填错 ===使用..
Css to SCSS or SASS Converter
Css to SCSS or SASS Converter:Simple and useful extension to convert CSS to SASS or SCSS..
nd-favorite-plugin
nd-favorite-plugin:1. 自动记录访问一起写,石墨,腾讯文档 2. 记录到99U收藏..
TeamBox Rate Notifier v2
TeamBox Rate Notifier v2:Informacja dla pracowników o możliwości oceny zgłoszeń...
Pixi.js devtools
Pixi.js devtools:Developer Tools for inspecting and debugging games written with Pixi.js..

暂无评论

暂无评论...